Home Duurzaam Overige Gezamenlijke duurzaamheidinitiatieven

Gezamenlijke duurzaamheidinitiatieven

Overheid, bedrijfsleven, wetenschap en milieubeweging lanceren gezamenlijk duurzaamheidinitiatieven. Waar het Kabinet verzaakt, leidt Green Economic Forum tot een concreet plan van aanpak.  Op initiatief van de Milieufederatie Zuid-Holland en Flevum kwamen gisteren zo’n tweehonderd vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de overheid en de milieubeweging bijeen om succesvolle duurzaamheidstrategieën uit te wisselen en noodzakelijke keuzes voor de komende jaren aan te merken die moeten leiden tot een duurzamere samenleving. Waar het Kabinet op het gebied van het milieu verzaakt, pakken de deelnemers de koe bij de horens; de keuzes, mogelijkheden, strategieën, conclusies, en aanbevelingen zullen worden vastgelegd in een concreet plan van aanpak. Waar de officiële publicatie van het plan van aanpak voor juni op de agenda staat, nu alvast een tipje van de sluier.

 

Fred van Lemmen, directeur a.i. van de Milieufederatie Zuid-Holland spreekt over een inspirerende dag: ‘Ik heb gisteren mijn ogen de kost gegeven en mijn oor hier en daar te luister gelegd. Wat ik gezien en gehoord heb, bevestigt mijn vermoeden dat ondanks het ontbreken van de duurzaamheidagenda bij ons huidige Kabinet het thema milieu en energie wel volop leeft in de Nederlandse samenleving.’

Het Green Economic Forum heeft als doel een brug te slaan tussen het bedrijfsleven, de politiek, kennisinstellingen en de milieubeweging. Volgens Van Lemmen zijn deze contacten tussen de verschillende disciplines tijdens het forum volop gelegd: ‘Er zijn tal van bedrijven en organisaties met goede ideeën, maar die het aan de mogelijkheden ontbreekt om deze daadwerkelijk te realiseren. Juist door samen met andere partijen op te trekken, worden extra mogelijkheden gecreëerd, komen extra krachten vrij, waardoor plannen plotseling wel haalbaar blijken.’

De plannen zoals die gisteren zijn uitgesproken, zullen worden uitgewerkt in een concreet plan van aanpak, in de vorm van een manifest. Hiermee wil de Milieufederatie Zuid-Holland zorgen voor opvolging en een stok achter de deur. ‘Dit soort plannen dreigen eens te meer te verzanden in goede bedoelingen. Wij willen met het plan van aanpak zorgen dat de energie die gisteren voelbaar was, ook echt voelbaar blijft en wordt aangewend voor het daadwerkelijk ten uitvoer brengen van gedane toezeggingen.’

 

Enkele conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de debatten tijdens het Green Economic Forum die nader in het manifest zullen worden uitgewerkt:

- Nederland dreigt de boot te missen op het gebied van duurzaamheid, terwijl er genoeg kansen zijn, die bovendien economisch aantrekkelijk zijn. Op macroniveau is er veel te weinig aandacht voor klimaat en energie. De centrale overheid stimuleert niet en remt met haar beleid initiatieven uit de samenleving zelfs af. Durf en leiderschap ontbreken.

- Opvallend is dat in de samenleving wel volop duurzaamheidinitiatieven worden ontplooid, maar dat veel bedrijven moeite hebben hun ideeën daadwerkelijk naar de markt te brengen. De genoemde redenen hiervoor zijn het politieke klimaat, het ontbreken van de juiste contacten en het ontbreken van goede communicatie rondom de lancering van ideeën en initiatieven. Ook is het noodzakelijk de samenwerking aan te gaan met partners en stakeholders.

- Een andere manier van denken is noodzakelijk over de hele breedte van de samenleving: we moeten durven loslaten en niet koste wat kost willen behouden wat we hebben. We moeten af van het doemdenken waarbij de nadruk wordt gelegd op alles wat niet lukt. Succesverhalen zullen voor het voetlicht moeten worden gebracht en in de communicatie zal expliciet aandacht moeten worden besteed aan wat een duurzaam initiatief in economisch opzicht oplevert voor de deelnemers of de samenleving als geheel. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de media; de nadruk zal meer moeten komen te liggen op de integratie van belangen, de succesverhalen (ook het laaghangend fruit en) en wat een duurzaam initiatief aan waarde toevoegt.

De Milieuferatie Zuid-Holland zal volgend jaar wederom een Green Economic Forum organiseren op 6 juni 2012.

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com