Home Mens en Dier Dieren Meer reuzenpanda's door natuurbescherming

Meer reuzenpanda's door natuurbescherming

Het aantal reuzenpanda's dat in het wild leeft is de afgelopen elf jaar dankzij gerichte bescherming door China en het Wereld Natuur Fonds (WNF) gestegen met 268 dieren. Door de toename van 16,8 procent leven er nu in totaal 1.864 panda's in natuurreservaten en bossen in China.


Dat staat in de vierde nationale pandatelling die de Chinese overheid vandaag heeft gepubliceerd. De vorige telling dateert van 2003. Het succes bewijst dat de bescherming van de bedreigde reuzenpanda haar vruchten afwerpt. De grootscheepse pandatelling, waar WNF aan heeft bijgedragen, die China ongeveer eens in de tien jaar uitvoert laat voor het eerst een heel voorzichtig herstel zien.

 

Panda’s kwamen ooit voor in grote delen van China en zelfs daarbuiten. Maar vernietiging van hun leefgebied door onder meer kap van hout en bamboe, stroperij en aanleg van infrastructuur hebben de diersoort ernstig in het nauw gedreven. Tegenwoordig komt de reuzenpanda  – die is uitgegroeid tot een wereldwijd symbool van natuurbescherming - alleen nog voor in versnipperde bosgebieden in centraal China.

Natuurbescherming

,,De Chinese overheid heeft veel gedaan om leefgebied van de reuzenpanda’s te behouden en bedreigingen weg te nemen’’, zegt Christiaan van der Hoeven, panda-expert bij het WNF. ,,Dat is gedaan in nauwe samenwerking met WNF en andere natuurbeschermingsorganisaties. We zagen al langer dat de populatie panda’s niet meer afnam. Nu het aantal in het wild levende reuzenpanda’s stijgt, blijkt dat natuurbescherming echt zin heeft.’’

 

De vierde nationale pandatelling wijst ook uit dat de dieren zich geografisch verspreiden. Het leefgebied van de reuzenpanda beslaat nu 2.577.000 hectare, ongeveer driekwart van het landoppervlakte van Nederland. Dat is een toename van 11,8 procent, vergeleken met de vorige telling uit 2003. Ruim de helft van het leefgebied bestaat uit natuurreservaat. Daar leven 1246 panda’s, 66,8 procent van het totaal aantal panda’s in het wild. De rest leeft in bossen die niet zijn beschermd. China telt momenteel 67 reservaten voor de wilde reuzenpanda. Elf jaar geleden waren dat er nog maar 40.

Bamboecorridors en ecoducten

Het WNF heeft China de afgelopen jaren geholpen met het opzetten van reservaten, trainen van parkwachters en onderzoeken van de pandapopulatie. Ook zijn bamboecorridors en voorbeeldecoducten aangelegd die panda’s gebruiken om van het ene naar het andere stuk bos te komen. Verder is boskap door de lokale bevolking teruggedrongen door met hen alternatieve inkomsten te ontwikkelen, zoals eco-toerisme en bijenteelt, en door het verstrekken van efficiënte fornuizen die de helft minder brandhout verbruiken.

Hoewel het aantal panda’s toeneemt, staat de populatie nog ernstig onder druk en dienen zich nieuwe bedreigingen aan. Volgens het onderzoek bevindt 46.2 procent van het leefgebied en 33,2 procent van de populatie zich buiten beschermd natuurgebied. Stroperij komt nog maar weinig voor, maar aanleg van wegen en spoorlijnen, mijnbouw en bouw van dammen komen vaker voor. Ongeveer 12 procent van de panda’s dreigt geïsoleerd te raken van soortgenoten, waardoor ze zich niet kunnen voortplanten. Het WNF moedigt de Chinese overheid aan panda-ecoducten te bouwen bij aanleg van infrastructuur.

Pandatellingen

De Chinese overheid is verantwoordelijk voor de nationale pandatelling, maar voert die uit met expertise en advies van WNF. De telling gebeurt vooral op basis van uitwerpselen van panda’s. In het verleden zijn al drie grootscheepse en goed onderbouwde tellingen geweest. Deze namen meerdere jaren in beslag.

Resultaten van alle pandatellingen:

1e telling (1974 - 1977): 1000 tot 1100

2e telling (1985 - 1988): 1100 (ca.1000)

3e telling (1999 - 2002; publicatie: 2003): 1600. Deze stijging werd vooral veroorzaakt verbetere telmethodes en een groter onderzoeksgebied.

4e telling (2010-2013, publicatie: 2014): 1.864 De derde en vierde telling zijn door dezelfde methodiek en hetzelfde onderzoeksgebied met elkaar te vergelijken.

 

AddThis Social Bookmark Button


Sloten belangrijk voor biodiversiteit

Het proefschrift van Hester Soomers van de faculteit Geowetenschappen toont aan dat het transport van plantenzaden die zich aan de wind hebben aangepast, grotere afstanden afleggen via sloten dan via wind.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com