Klimaatverandering en aanpassing natuurbeleid

Bij uitvoering van het huidige natuurbeleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering. Het beleid kan zich beter richten op het vergroten van het aanpassingsvermogen van natuur. Een voorstel hiertoe doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat vandaag in samenwerking met Wageningen UR (WUR) de studie 'Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur' uitbrengt.

Nederland warmt op en zal in de toekomst vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Meer droogte, hitte en wateroverlast zullen er onvermijdelijk toe leiden dat bepaalde populaties achteruit gaan of zelfs uit Nederland verdwijnen. Het veranderende klimaat is op termijn ongeschikt voor 15 procent van alle hier voorkomende dier- en plantensoorten.

Andere soorten krijgen echter de kans zich hier te vestigen. Zij kunnen de rol van de verdwijnende soorten overnemen. Bij een veranderend klimaat kan de biodiversiteit dus op peil blijven. De natuur moet dan wel voldoende in staat zijn zich aan te passen aan de verstoringen.

PBL en WUR stellen daarom voor om het Nederlandse natuurbeleid op een andere leest te schoeien. Niet het behouden van plant- en diersoorten per gebied, maar het vergroten van het aanpassingsvermogen van de natuur is het nieuwe uitgangspunt. In grotere, aaneengesloten gebieden kunnen dieren en planten zich beter aanpassen om zo de gevolgen van extreem weer op te vangen. Als daarnaast natuurgebieden internationaal met elkaar verbonden worden, kunnen dier- én plantsoorten voor wie het hier te warm wordt, noordelijke, koudere streken bereiken. Vanuit het zuiden kunnen nieuwe soorten zich in ons land vestigen. Goede verbindingen vergroten het aanpassingsvermogen van de natuur en dat is gunstig, ongeacht of de gevolgen van de klimaatverandering nu groter of kleiner zullen zijn.

PBL en WUR bevelen aan om het door het kabinet gewenste netwerk van natuurgebieden, de zogenaamde ecologische hoofdstructuur, aan te passen. Tegengaan van de versnippering van natuurgebieden blijft van belang, maar aan te kopen gebieden liggen bij voorkeur in de in deze studie gepresenteerde corridors en clusters. Klimaatbestendige natuurontwikkeling valt goed te combineren met andere maatschappelijke belangen, zoals het beschermen van Nederland tegen wateroverlast.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


CITES loopt uit op grote teleurstelling

De CITES-conferentie over de handel in bedreigde planten en dieren is gisteren 25 maart geëindigd in een grote teleurstelling voor het Wereld Natuur Fonds (WNF) en alle landen die serieus werk willen maken van de bescherming van dier- en plantensoorten.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com