Home Planeet aarde Natuur Scenariostudie Natuurverkenning 2010-2040

Scenariostudie Natuurverkenning 2010-2040

Vandaag overhandigt het Planbureau voor de Leefomgeving de scenariostudie Natuurverkenning 2010-2040: visies op de ontwikkeling van natuur en landschap aan staatssecretaris Bleker van EL&I tijdens een symposium over dit onderwerp. De Natuurverkenning maakt zichtbaar dat partijen in de samenleving heel verschillende motieven hebben om zich met natuur bezig te houden. Respecteren van deze uiteenlopende drijfveren is een essentiële voorwaarde om te komen tot een vernieuwend en breed gedragen natuurbeleid. Het opent bovendien nieuwe perspectieven voor vitale coalities tussen natuur en andere sectoren als bouw, zorg en water.

De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een impuls geven aan de politieke afwegingen. Nieuw is het gebruik van normatieve toekomstscenario’s als hulpmiddel om de achterliggende drijfveren voor natuurbeleid te verhelderen.

Keuzes van nu hebben grote gevolgen voor later
Vier scenario’s laten zien dat Nederland er heel verschillend kan uitzien in 2040, afhankelijk van het beleid dat nu wordt gevoerd. Een van die toekomstbeelden (‘vitale natuur’), toont hoe Nederland eruit kan zien als het beleid zich richt op het behoud en herstel van internationaal belangrijke biodiversiteit. De tweede (‘beleefbare natuur’) als het zich concentreert op het ontwikkelen van recreatiegroen, vooral in de buurt van grote steden. Het derde scenario (‘functionele natuur’) laat zien wat de gevolgen kunnen zijn als we de diensten die de natuur levert duurzamer gebruiken. Tot slot toont het laatste toekomstbeeld (‘inpasbare natuur’) de gevolgen van het versterken van de economische lusten van natuur en de vermindering van lasten van wet- en regelgeving. In de praktijk zullen combinaties van deze scenario’s voorkomen, waarbij Nederland ten minste zal moeten voldoen aan haar internationale verplichtingen.

Nieuwe coalities voor natuur
Het denken in meerdere toekomstbeelden opent de weg naar nieuwe coalities van de natuursector met andere sectoren, zoals met de bouwsector of watersector. Kansen liggen er ook voor het vernieuwen van bestaande coalities, zoals met de recreatiesector en landbouwsector. De overheid kan de vorming van dergelijke coalities stimuleren. Provincies, waterschappen en (samenwerkingsverbanden van) gemeenten zijn hierbij belangrijk. Tot slot kan de overheid het natuurbeleid beter laten aansluiten op maatschappelijke initiatieven.

De Rijksoverheid heeft in het bijzonder een rol bij opgaven die op bovenregionale schaal ruimtelijk beleid of waterbeleid nodig maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het waterveiligheidsbeleid, vernatting van laagveengebieden voor het vastleggen van CO2 en het reguleren van functies op zee.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het PBL en verschijnt elke vier jaar. De Natuurverkenning 2010-2040 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Wageningen UR.
Bron: pbl.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Tegenslag voor het behoud van haaien

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) noemt het een grote tegenslag voor het behoud van de haai dat het niet is gelukt om vijf haaiensoorten beter te beschermen. Tijdens de CITES-conferentie in Qatar werden voorstellen om drie soorten hamerhaaien, de witpuntrifhaai en de doornhaai verworpen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com